ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съгласно Закона за защита на личните данни (Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., последно изменение ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г.), Ви информираме, че Вашите лични данни в това съобщение могат да бъдат включени в автоматизиран регистър, отговорност на дружеството Агора София 2 ЕООД (търговското име на групата е Вия Селере) със седалище в гр. София, ул. „Русалийски проход” № 19, ет. 2 офис 2, вписано в Търговския регистър в Агенция по вписванията с ЕИК 175413100.

Съгласно Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ относно защитата на личните данни, Ви уведомяваме, че „Агора София 2” ЕООД няма да използва Вашите лични данни, които получава чрез настоящия сайт за други цели, освен изрично за грижата към клиента или да Ви предостави информация за нашите продукти или услуги, както и нашите бъдещи промоции. За тази цел, информацията може да бъде обработвана и съхранявана в електронно досие, собственост на „Агора София 2” ЕООД. По всяко време можете да упражните правото си на достъп, поправка, заличаване в качеството си на титуляр, чрез отправянето на известие до Търговски Отдел на „Агора София 2” ЕООД чрез имейл до info@viacelere.es.

Също така, чрез приемането на тази правна информация, Вие се съгласявате да получавате рекламни или промоционални съобщения от „Агора София 2” ЕООД или чрез друга форма на комуникация, съгласно условията, създадени от Закона за електронната търговия (Обн. ДВ. бр.51 от 23 Юни 2006г., последно изменение ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г). В случай, че не желаете на получавате такива съобщения, моля свържете се с „Агора София 2” ЕООД на горния адрес заявява волята си.

Потребителят гарантира автентичността на всички данни, предоставени чрез този уеб сайт и се задължава да актуализира информацията, която предоставя на „Агора София 2” ЕООД, така че да отговаря на реалната и е изцяло отговорен за предоставянето на неверни или неточни данни, както и за причинените от него щети на „Агора София 2” ЕООД или трети лица.

„Агора София 2” ЕООД не носи отговорност относно неправилната, неуместната или незаконната употреба на информацията, съдържаща се в интернет страниците на „Агора София 2” ЕООД.

В рамките на ограниченията, установени от закона, „Агора София 2” ЕООД не поема отговорност за липсата на достоверност, интегритет, актуализацията или точността на данните или информацията, съдържащи се в нейните интернет сайтове. Съдържанието и информацията на интернет страниците на „Агора София 2” ЕООД са подготвени от квалифицирани професионалисти в областта. Въпреки това, съдържанието и информацията, не са обвързани за нея, и не предоставят мнения, съвети или консултации от всякакъв вид,

Интернет страниците на „Агора София 2” ЕООД могат да съдържат линкове (връзки) към други сайтове на трети лица. Ето защо, тя не може да поеме отговорност за съдържанието, което може да се появи на тези страници. Текстът, изображенията, звуците, анимациите, софтуер и друго съдържание, включени в този сайт са собственост на „Агора София 2” ЕООД или неговите лицензодатели. Всяко предаване, разпространение, предаване, възпроизвеждане, съхранение или пълно или частично, трябва да има изричното съгласие на Habitatge Social, S.A.

Интелектуална собственост

Съдържанието, предоставено от „Агора София 2” ЕООД е обект на интелектуална и индустриална собственост, и е собственост изключително от „Агора София 2” ЕООД или на физически или юридически лица, които докладват. Чрез закупуване на даден продукт или услуга, „Агора София 2” ЕООД, не предоставя на купувача никакво право на промяна, използване, възпроизвеждане, разпространение или публична комуникация на същите, запазвайки „Агора София 2” ЕООД, всички тези права. Предоставянето на тези права изисква предварителното писмено съгласие на притежателя им, така че клиентът не може да предоставя на трети страни, като съдържание.

Интелектуалната собственост се разпростира освен съдържанието, включен , Habitatge Social SA, но и в неговите графики, лога, дизайни, снимки и кодове за програмиране.

„Агора София 2” ЕООД е получила информацията и материалите, включени в мрежата от достоверни източници, и е предприела разумни стъпки, за да гарантира, че информацията е вярна. „Агора София 2” ЕООД не може да гарантира, че информация е точна, пълна, актуална и последователна по всяко време и не трябва да се приема, че е така. „Агора София 2” ЕООД не носи отговорност за грешки или пропуски в информацията, съдържаща се в страниците на този сайт.

„Агора София 2” ЕООД си запазва правото да променя, спира, да анулира или ограничи уеб съдържанието, връзкте или информацията, получена чрез него, без предварително известие. „Агора София 2” ЕООД, в никакъв случай няма да носи отговорност, произтичаща от неправилно използване на интернет от страна на потребителя да изпълнява и двете информацията и услугите, които се съдържат в него.

„Агора София 2” ЕООД, неговите дъщерни дружества и / или работни центрове, директори и / или агенти и служители, като цяло, упълномощен персонал не носи отговорност за всяка вреда, загуба, претенция или разходи от всякакъв вид, независимо дали са получава пряко или косвено от използването и / или разпространение на интернет или на информацията, придобита или достъп до или през него, или техните вируси, оперативни неизправности или прекъсвания или повреди предавани или Онлайн в използването на интернет, или чрез директна връзка или по друг начин, представляваща предупреждение към всеки потребител за всички законни цели, които могат да се появят.

„Агора София 2” ЕООД не е отговорен за не-собствените уеб сайтове, които могат да бъдат достъпни чрез връзки или препратки ("връзки"), или всяко съдържание, предоставено от трети страни. Всяко използване на връзка или достъп до външен сайт ще бъде направено по воля и риск от страна на потребителя. „Агора София 2” ЕООД не препоръчва или не гарантира на всеки, че Информацията е получена / и от, или чрез връзка, или не поема отговорност за всякакви загуби, искове или щети, произтичащи от използването или злоупотребата с линк, или от информацията, получена през нея, включително други връзки или мрежи, за прекъсването на услугата или за достъп или опит за използване или злоупотреба връзка, както при свързване към интернет „Агора София 2” ЕООД като достъп до информация от други сайтове тях.

Този сайт е собственост на „Агора София 2” ЕООД и правата на интелектуална собственост и правата на ползване и възпроизводство на този уеб сайт, нейните страници, екрани, информацията, която съдържат, външния вид и дизайн, както и линкове ("хипервръзки"), за да бъдат установени от него към други сайтове на всяко дъщерно дружество и / или контролирани са уникални, освен ако не е изрично посочено друго. Всяко име, дизайн и / или лого, и всеки продукт или услуга, предлагана и отразени в този сайт са надлежно регистрирани от социален Habitatge Social, SA от неговите дъщерни дружества и / или контролирани от другите. Всяко неправомерно използване на едни и същи хора, различни от техния законен собственик, без изричното съгласие от него могат да бъдат отчетени и преследвани чрез всички правни средства в правната система на Република България и Европейския съюз.

Правата върху интелектуалната собственост, както и на трети са ясно изяснени и трябва да бъдат спазвани от всички, които посещават тази страница, Habitatge Social, SA не е отговорна за употребата, която потребителят може да прилага, и е изцяло отговорен за себе си.

Що се отнася до лична и частна употреба се позволява съдържанието на всяка страница на този сайт да бъде кпирано или разпечатвано. Забранено е да се възпроизвежда, предава, променя или изтрива информация, съдържание или предупреждения от този сайт без предварително писмено разрешение на „Агора София 2” ЕООД.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Тези общи условия се уреждат от българското законодателство и право, като за всички въпроси, свързани с тълкуването, прилагането и спазването им, са приложими компетентните български съдилища. Чрез приемането на условията, съдържащи се в тази правна информация, потребителят изрично се отказва от всякакви нарушения, които са наказуеми по силата на Гражданския процесуален кодекс.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА COOKIES

В някои случаи, този сайт използва "бисквитки", т.е. малки файлове с данни, които се генерират в компютъра на потребителя и предоставят следната информация: 1) дата и час на последния път, когато потребителят посети уеб; 2) Проектиране и съдържание, че потребителят е избрал в първия си посещение в обекта; 3) защитни елементи, участващи в контролирането на достъпа до зоните с ограничен достъп и 4) други аналогични обстоятелства. Потребителят има възможност да се предотврати създаването на бисквитки, като избере съответната опция в браузъра си. Въпреки това, „Агора София 2” ЕООД не носи отговорност за деактивирането им за нормалното функциониране на сайта.

По-конкретно, този сайт генерира следните бисквитки:

Средствата на трети страни:

Собствени средства:

Функциите на бисквитки на този сайт са от технически характер, съдържание на персонализация, реклама, както и статистически анализ.

Можете да изключите автоматичното приемане на бисквитките чрез вашия браузър. Тези корекции обикновено се намират на "Настройки" или менюто на вашия браузър "Preferences".

Уеб бъгове

Този сайт може да бъде домакин на уеб маяци (известни също и като уеб бъгове). Уеб сигналите обикновено са малки изображения върху един пиксел по пиксел, видими или невидими, поставен в изходния код на уеб страниците на сайта. Уеб сигналите се използват по подобен на бисквитките начин. В допълнение, уеб бъговете, обикновено се използват за измерване на трафика на потребителите, които посещават дадена уеб страница за да се получи модел на потребителите в даден сайт.

ДРУГИ

Този сайт измерва трафика с различни решения, които могат да използват бисквитки или уеб бъгове, за да се анализира какво се случва в нашите страници. В момента се използват следните методи за измерване на трафика от този сайт. Можете да видите повече информация за политиката за конфиденциалност на всеки от методите, използвани за тази цел:

Също така сме интегрирали технологията на Google Maps, който натрупва своите бисквитки. http://www.google.com/policies/privacy/